Privatumo politika

Mes saugome Jūsų asmens duomenis, todėl prašome susipažinti su šia TECHNORAMA.LT  privatumo politika. Šioje privatumo politikoje numatytos pagrindinės Jūsų asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Jums naudojantis TECHNORAMA.LT  siūlomomis paslaugomis.

TECHNORAMA.LT – tai  UAB "VERSLO VARTAI", juridinio asmens kodas 301114554, buveinės adresas Taikos pr. 39 Klaipėda, valdoma internetinė parduotuvė TECHNORAMA.LT, esanti adresu WWW.TECHNORAMA.LT.

Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (duomenų subjektu), kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis (pvz., Jūsų vardu, pavarde, asmens kodu, adresu, telefono numeriu ar kita informacija).

Kad UAB „VERSLO VARTAI“ galėtų įvykdyti savo įsipareigojimus Jums, UAB „VERSLO VARTAI“ reikia tam tikrų asmens duomenų. UAB „VERSLO VARTAI“ įsipareigoja rinkti ir tvarkyti asmens duomenis tik tada ir tik tokia apimtimi, kiek būtina konkrečiam, apibrėžtam ir teisėtam tikslui įgyvendinti. UAB „VERSLO VARTAI“ imasi atitinkamų priemonių užtikrinti, kad pateikti asmens duomenys visada būtų saugūs ir kad asmens duomenų tvarkymas atitiktų galiojančius duomenų apsaugos įstatymus bei vidinę tvarką.

UAB „VERSLO VARTAI“ įsipareigoja gerbti bei saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą ir asmens duomenis. Taigi, šioje privatumo politikoje aprašome, kaip ir kur UAB „VERSLO VARTAI“ tvarko Jūsų asmens duomenis, numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Jums naudojantis TECHNORAMA.LT  siūlomomis paslaugomis.

Su šia privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu TECHNORAMA.LT Apie visus būsimus privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Jus visuomet busite informuoti naująją privatumo politikos redakciją paskelbiant TECHNORAMA.LT, ir sudarant techninę galimybę Jums pirmą kartą jungiantis prie TECHNORAMA.LT esant naujai privatumo politikos versijai  ją perskaityti ir patvirtinti.

Asmens duomenų rinkimo tikslas

Jūsų Asmens duomenys tvarkomi siekiant:

•   užtikrinti pirkimo TECHNORAMA.LT proceso sklandumą ir, kad aptarnavimas po pirkimo būtų savalaikis ir profesionalus,

•   bendrauti su klientais, atsakyti į užduodamus klausimus,

•   užtikrinti, kad klientų informacija būtų tiksli ir atnaujinta,

•   tiesioginės rinkodaros tikslais, t. y. pasiūlymams, akcijoms, nuolaidoms teikti,

•   susisiekti su klientais, jei pirkiniai buvo pamiršti arba buvo aptikta nesklandumų, susijusių su įvykdytais sandoriais.

 

Renkamų asmens duomenų kategorijos

UAB „VERSLO VARTAI“ tvarko asmens duomenis, kad galėtų administruoti pirkimo procesą TECHNORAMA.LT elektroninėje parduotuvėje. Norint užsiregistruoti ir pirkti TECHNORAMA.LT  elektroninėje parduotuvėje, yra privaloma pateikti šią, žemiau nurodytą, informaciją. Nepateikus būtinų asmens duomenų, nėra galimybės vykdyti pirkimo proceso, o UAB „VERSLO VARTAI“ negali parduoti prekių arba suteikti paslaugų. UAB „VERSLO VARTAI“ parduodama prekes ir teikdama paslaugas renka šiuos Jūsų asmens duomenis:

•   Vardas;

•   Pavardė;

•   El. pašto adresas;

•   Adresas;

•   Mobiliojo telefono numeris.

  UAB „VERSLO VARTAI“ asmens duomenis gauna tik iš pačių duomenų subjektų. Visi asmens duomenys gaunami tik su Jūsų sutikimu ir naudojami tik tam tikslui, kuriam sutikimas buvo duotas.

Pirkimo proceso metu registruojantis TECHNORAMA.LT parduotuvėje, Jus patvirtinate, kad nurodyti Jūsų asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, ir Jus esate sulaukę 16 metų amžiaus. Jus esate atsakingi, kad Jūsų pateikiami Asmens duomenys būtų teisingi. 

 

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas

UAB „VERSLO VARTAI“, tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų apsauga.

UAB „VERSLO VARTAI“ renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais – siekdama sudaryti ir (arba) vykdyti sudarytą sutartį, turint Jūsų sutikimą, kai tvarkyti asmens duomenis UAB „VERSLO VARTAI“ įpareigoja atitinkami teisės aktai ir kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl UAB „VERSLO VARTAI“ teisėto intereso (tik jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni).

Įprastai teisinis pagrindas tvarkyti asmens duomenis yra Jūsų sutartis su UAB „VERSLO VARTAI“ (arba prašymas sudaryti sutartį), t.y. Jūsų pageidimas apsipirkti internetinėje parduotuvėje TECHNORAMA.LT. Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi Jums davus sutikimą (pvz., tiesioginės rinkodaros tikslu). Jūsų sutikimas turi būti aiškiai išreikštas, savanoriškas, suprantamai išdėstytas ir jame turi būti pateikta informacija apie duomenų panaudojimo tikslą. Jei Jus nepageidaujate, kad Jūsų asmens duomenis būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslu, Jūsų sutikimas tvarkyti asmens duomenis gali būti paprastai ir nemokamai atšauktas Jums susisiekus el. paštu [email protected] ar telefonu +370 46 314183 arba paspaudus nuorodą Jūsų paskyroje parduotuvėje TECHNORAMA.LT bei atsisakius nuo informacinių pranešimų siuntimo. Jums atsisakius nuo informacinių pranešimų siuntimo, Jūsų duomenis nebus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais bei ištrinti iš UAB „VERSLO VARTAI“ Asmens duomenų saugojimo sistemų, kuriose saugomi asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu.

Duomenų saugojimo terminas

Surinkti Jūsų Asmens duomenys saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir UAB „VERSLO VARTAI“ informacinėse sistemose. Jūsų Asmens duomenys yra saugojami tiek, kiek tai numato teisės aktai arba atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslus, jeigu yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo laikotarpis. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

Informaciją UAB „VERSLO VARTAI“ saugo tam, kad prireikus galėtų suteikti reikiamą informaciją ir, kad UAB „VERSLO VARTAI“ galėtų atsakyti į visus klausimus, susijusius su bendradarbiavimu vykdant sutartinius įsipareigojimus.

Visi asmens duomenys yra saugomi sistemoje tol, kol galioja Jūsų prekės garantinis laikotarpis, bet ne mažiau kaip 3 metus. 

Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais saugomi du kalendorinius metus nuo Jūsų Asmens duomenų pateikimo momento.

 

Asmens duomenų apsaugos priemonės

UAB „VERSLO VARTAI“ tvarkydama asmens duomenis įgyvendina konkrečias organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Be to, vykdoma saugumo užtikrinimo veikla apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, įskaitant periodinius  „įsilaužimo“ į  vidaus tinklus ir duomenų bazės testavimus, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.

UAB „VERSLO VARTAI“ pažymi, kad saugų apsipirkimą internetinėje parduotuvėje TECHNORAMA.LT užtikrina vienas žymiausių pasaulyje saugaus ryšio SSL (angl. Secure Socket Layer) sertifikatas, kurį suteikė tarptautinis elektroninio parašo sertifikavimo centras "Comodo". Naudojant SSL sertifikatą, informacija, siunčiama tarp lankytojo naršyklės ir TECHNORAMA.LT serverio, yra šifruojama, todėl informacija tampa saugi ir nepasiekiama tretiesiems asmenims.

TECHNORAMA.LT nekaupia prisijungimo prie mokėjimo sistemų duomenų – internetinės parduotuvės TECHNORAMA.LT pirkėjai prisijungimo prie elektroninės bankininkystės ar elektroninių mokėjimų sistemų duomenis įveda bankų sistemų puslapiuose, todėl elektroninei parduotuvei TECHNORAMA.LT ši informacija neprieinama.

Daugiau informacijos galima rasti oficialiame „Comodo“ puslapyje: www.instantssl.com

 

Slapukai

Slapukai (angl. „cookies“) – trumpa tekstinė informacija, kurią svetainės perduoda į jose naršančių vartotojų kompiuterius arba kitus įrenginius. Atsižvelgiant į naršyklę, ši informacija laikoma arba nedideliuose atskiruose failuose, arba įvairių svetainių įrašytų slapukų bendrajame faile. Slapukus naudoja dauguma pažangių interneto svetainių Lietuvoje ir užsienyje. Slapukus galima perduoti tik jei yra tokia pasirinktis įrenginio nustatymuose.

TECHNORAMA.LT svetainėje slapukai naudojami asmenų, besinaudojusių įrenginiu, lankomumui nustatyti, atliktiems veiksmams įsiminti (pvz., kalbai, kuria buvo naršyta svetainėje, nustatyti), klientui aktualiausiai informacijai pateikti, apibendrintai svetainės lankomumo statistikai rinkti.

Duotą sutikimą bet kada galima atšaukti pakeitus interneto naršyklės nustatymus, išjungus visus slapukus arba išjungus (įjungus) juos po vieną. UAB „VERSLO VARTAI“ atkreipia dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Norint nustatyti reikiamas (norimas) slapukų pasirinktis, rekomenduotina naudotis interneto naršyklių pagalbos funkcijomis.

UAB „VERSLO VARTAI“ naudoja šiuos slapukus:

Slapuko pavadinimas

Slapuko aprašymas / Tipas

Slapuko galiojimo laikas

__cfduid

Slapuką nustato CloudFlare. Slapukas naudojamas identifikuoti individualius kliento IP adresus ir pritaikyti saugos parametrus. Jis nesaugo jokios asmenį identifikuojančios informacijos. Slapuko tipas - būtinas.

4 savaitės

PHPSESSID

Slapukas susijęs su PHP programomis. Jis naudojamas norint išsaugoti ir identifikuoti unikalų vartotojo seanso ID, siekiant valdyti vartotojo seansą svetainėje. Slapukas galioja iki uždaromi visi naršyklės langai. Tipas - būtinas.

iki sesijos pabaigos

JSESSIONID

Išsaugo lankytojo būsenas puslapių užklausose.

iki sesijos pabaigos

_hjid

doofinder.com nustatomas slapukas, naudojamas išsaugoti atsitiktinio naudotojo ID, taip užtikrinama, kad elgesys kitų apsilankymų svetainėje metu būtų priskiriamas tam pačiam naudotojo ID.

3 mėn.

FLIXGVID

media.flixcar.com slapukas, skirtas atskirti koks turinys rodomas konkrečiame svetainės puslapyje.

iki sesijos pabaigos

soundestID

Šis slapukas naudojamas norint nustatyti, ar lankytojas anksčiau lankėsi interneto svetainėje, ar jis yra naujas lankytojas.

iki sesijos pabaigos

omnisendAnonymousID

Naudojamas lankytojų duomenų šifravimui ir talpinimui, tai būtina norint apsaugoti vartotojo duomenis.

1 metai 

omnisendSessionID

Nustato unikalų sesijos ID. Tai leidžia svetainei gauti statistiniams tikslams duomenis apie lankytojų elgesį.

30 min

_gcl_au

Tai Google Analytics slapukas, naudojamas suprasti vartotojo sąveiką svetainėje

2 mėn.

_ga

Tai Google Analytis slapukas, naudojamas lankytojų, seansų, kampanijų duomenims apskaičiuoti ir svetainės naudojimo statistinei analizei stebėti Slapukai saugo informaciją anonimiškai ir priskiria atsitiktinai sugeneruotą numerį unikaliems lankytojams identifikuoti.

2 metai

_gid

Tai Google Analytics slapukas, naudojamas kaupti informaciją apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine, ir padeda sukurti analizės ataskaitą apie tai, kaip veikia internetinė svetainė. Kaupia duomenis, įskaitant lankytojų skaičių, šaltinį.

1 d. 

_gat_gtag_UA_35147034_1

Google naudoja šį slapuką vartotojams atskirti.

1 min.

_gcl_au

Google Ad Sense  naudoja eksperimentuoti su reklamos efektyvumu visose svetainėse, naudojančiose Google Ad Sense paslaugas.

3 mėn.

ads/ga-audiences

Google AdWords slapukas, naudojamas sudominti lankytojus.

iki sesijos pabaigos

_fbp

Šį slapuką nustato Facebook, norėdamas pateikti reklamą.

2 mėn.

fr

Slapuką nustato Facebook norint parodyti vartotojams atitinkamą reklamą ir įvertinti bei patobulinti reklamą. Slapukas taip pat stebi vartotojo elgesį svetainėje, turinčioje Facebook Pixel ar Facebook įskiepį.

2 mėn.

tr

Facebook slapukas, naudojamas reklaminių produktų, kainų siūlymui. 

iki sesijos pabaigos

_gat_UA-35147034-1

Tai Google Analytics slapukas, kurio vardo elemte yra unikalus svetainės tapatynės numeris. Jis naudojamas siekiant apriboti Google užfiksuotą duomenų srautą didelio srauto svetainėse.

iki sesijos pabaigos

PrestaShop-*

Slapukas naudojamos vartotojo sesijai palaikyti

2 sav.

soundest-views

Užfiksuoja lankytojo ID, tai leidžia svetainei nustatyti konkrečių lankytojų apsilankymų skaičių analizei ir statistikai.

iki sesijos pabaigos

test_cookie

Šį slapuką nustato doubleclick.net. Slapuko tikslas yra nustatyti, ar vartotojo naršyklė palaiko slapukus.

15 min

DSID

Šį slapuką nustato doubleclick.net. Naudojamas sekti reklamų paspaudimus / peržiūras, siekiant įvertinti reklamų efektyvumą. 

1 savaitė

IDE

Šį slapuką nustato doubleclick.net. Naudojamas sekti reklamų paspaudimus / peržiūras, siekiant įvertinti reklamų efektyvumą. 

1 metai

OTZ

Google Plus Social Networking Platform. Slapukai leidžia atsiminti lankytojo pasirinkimus, ir teikti patobulintus pasiūlymus. 

1 mėn.


 

Asmens duomenų teikimas tretiesiems asmenims

UAB „VERSLO VARTAI“, tvarkydama Jūsų asmens duomenis, yra įsipareigojusi laikytis konfidencialumo. Tokia prievolė kyla iš Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų. Informacija gali būti atskleista kitoms šalims, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti arba jai vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių ir tik tuo atveju, kai tokiam atskleidimui yra teisėtas pagrindas. Informacija taip pat gali būti suteikta kitoms šalims asmens duomenų subjekto prašymu, atsižvelgiant į sutartinius įsipareigojimus kitoms šalims, pvz., lizingo bendrovėms, bankams ar kitoms finansų institucijoms. 

UAB „VERSLO VARTAI“ gali pateikti asmens duomenis duomenų tvarkytojams (paslaugų tiekėjams), kurie teikia UAB „VERSLO VARTAI“ paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko asmens duomenis UAB „Verslo vartai“, kaip duomenų valdytojo, vardu. Jūsų asmens duomenų tvarkytojai gali būti  pasitelkiami šioms sritims: UAB „VERSLO VARTAI“ informacinių sistemų priežiūrai ir administravimui, tiesioginės rinkodaros informacinių pranešimų siuntimui,  Jūsų saugomų asmens duomenų saugumui serveriuose užtikrinti, teisinių paslaugų, susijusių su Jūsų pateiktomis pretenzijomis, suteikimui. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal UAB „VERSLO VARTAI“ nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkiant subrangovus, UAB „VERSLO VARTAI“ imasi visų reikiamų priemonių, kad užtikrintų, jog ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį. 

Vykdant teisines prievoles, nustatytas teisės aktuose, gavus prašymą, UAB „VERSLO VARTAI“ gali perduoti asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms. UAB „VERSLO VARTAI“ tokiais atvejais gautus prašymus vertins tik atsižvelgdama į Jūsų teises ir asmens duomenų apsaugą ir Jūsų asmens duomenis minėtoms institucijoms atskleis tik tuo atvejui, jei įsitikins, kad toks atskleidimas yra būtina, proporcingas ir neišvengiamas bei tokiam perdavimui yra teisėtas pagrindas. UAB „VERSLO VARTAI“ taip pat gali perduoti asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, valstybės ir vietos valdžios institucijoms, kad galėtų vykdyti teisėtą interesą pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus, kaip tai numato Bendrasis asmens duomenų reglamentas.

Asmens duomenys neperduodami ir netvarkomi už ES teritorijos ribų.

 

Duomenų subjektų teisės

Jus turite teisę:

•   gauti informaciją apie UAB „VERSLO VARTAI“ turimus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip jie yra tvarkomi;

•   kreiptis į UAB „VERSLO VARTAI“ su prašymu pataisyti asmens duomenis, nebetvarkyti jų, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, pateikti ne visi arba netikslūs, arba jeigu jie nebereikalingi, atsižvelgiant į tikslus, kuriems buvo surinkti. Tokiu atveju reikalinga pateikti prašymą, kurį gavus UAB „VERSLO VARTAI“ patikrina pateiktą informaciją ir imasi reikiamų veiksmų;

•   kreiptis į UAB „VERSLO VARTAI“ su prašymu sunaikinti asmens duomenis arba nebetvarkyti jų, išskyrus prašymą nebesaugoti asmens duomenų. Tokie duomenys nebesaugomi tik tuo atveju, jei susipažinus su asmens duomenimis nustatoma, kad asmens duomenys tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;

•   nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi arba juos ketinama tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia UAB „VERSLO VARTAI“ arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;

•   bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais;

•   į duomenų perkeliamumą ir teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) arba prašyti apriboti jų tvarkymą.

Jeigu kyla susirūpinimas dėl UAB „VERSLO VARTAI“ veiksmų (neveikimo), kuriais galimai nesilaikoma šios privatumo politikos taisyklių arba teisės aktų reikalavimų, taip pat norint įgyvendinti savo teises dėl asmens duomenų tvarkymo, galite kreiptis į UAB „VERSLO VARTAI“ bet kuriuo būdu: el. paštu [email protected] ar telefonu +370 46 314183 arba į UAB „VERSLO VARTAI“ Duomenų apsaugos pareigūną Regina Petravičienė, el. paštu dap@technonet.lt  , tel. 8 - 700 - 70200

Nepavykus išspręsti klausimo, Jus turite  teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius,  el. paštas [email protected], tel. (8 5) 271 2804),  kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.