Informacija
Prekių katalogas

Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

Paskutinį kartą atnaujinta: 2024 sausio 12

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jūs rasite informaciją apie tai, kaip UAB „VERSLO VARTAI“ ir UAB "E-VERSLO VARTAI" (toliau –„Bendrovė“ arba „Mes“) renka Jūsų asmens duomenis, kaip juos saugo ir tvarko.

Mes vadovaujamės Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – „Reglamentas“) bei kitų duomenų apsaugos teisės aktų keliamais reikalavimais Jūsų asmens duomenų apsaugai.

Duomenų valdytojas

Šioje Privatumo politikoje aprašytų asmens duomenų valdytojas, nustatantis duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, UAB „VERSLO VARTAI“, juridinio asmens kodas 301114554, buveinės adresas, Taikos pr. 39, Klaipėda ir / arba UAB "E-VERSLO VARTAI", juridinio asmens kodas 306621337, buveinės adresas, Taikos pr. 39, Klaipėda. Šios bendrovės veikia kaip bendri duomenų valdytojai (toliau - Bendrovė).

Jei turėtumėte kokių nors klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo ar norėtumėte pasinaudoti savo kaip duomenų subjekto teisėmis, prašome susisiekti su mūsų Duomenų apsaugos pareigūnu el. pašto adresu [email protected]. Paklausimai ir prašymai, susiję su duomenų subjektų teisėmis, gali būti adresuoti bet kuriam iš duomenų valdytojų, t. y. tiek UAB „VERSLO VARTAI“, tiek UAB „E-VERSLO VARTAI“.

Duomenų apsaugos pareigūnas

Jeigu norėtumėte pasitikslinti, sužinoti, kaip Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis, ar jei ketinate pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis, prašome susisiekti su Bendrovės paskirtu duomenų apsaugos pareigūnu: [email protected].

Privatumo politikos taikymas

Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę.

Šioje privatumo politikoje naudojamos sąvokos (pvz. duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas) suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos ir aiškinamos Reglamente.

Privatumo politikai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Bendrovės darbuotojai, akcininkai, valdymo organų nariai apie jų asmens duomenų tvarkymą informuojami Bendrovės vidiniuose teisės aktuose patvirtinta tvarka.

Asmens duomenų šaltiniai

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis gautus iš šių šaltinių:

 • Kai Jūs juos pateikiate mums. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis kai naudojatės Mūsų paslaugomis, atsiunčiate mums savo CV, motyvacinius laiškus, bendraujate su mumis telefonu, el. paštu ar susitikimų metu.
 • Kai Jūs naudojatės mūsų interneto puslapiu. Kai Jūs naudojatės Mūsų interneto puslapiu, tam tikra informacija (pvz. interneto adresas (IP), naudojamos internetinės naršyklės tipas) yra renkama automatiškai.
 • Iš įrenginių. Pavyzdžiui, Jūs lankotės Bendrovės teritorijoje bei patalpose, kuriuose vykdomas vaizdo stebėjimas.
 • Iš trečiųjų šalių. Jūsų asmens duomenis teisės aktų ir (ar) šios Privatumo politikos nustatyta tvarka galime gauti ir iš trečiųjų šalių, pavyzdžiui, Jūsų, kaip juridinio asmens atstovo, asmens duomenis mes gauname iš savo klientų.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Prekių ir paslaugų pirkimo užsakymų vykdymas

Vykdydami bei administruodami prekių ir paslaugų pirkimo užsakymus fizinėse ir internetinėse parduotuvėse, tvarkome šiuos klientų asmens duomenis: vardas, pavardė, tel. numeris, el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, kasos aparatų kvituose pateikiama informacija.

Jei užsakymą pateikia juridinio asmens atstovas, tvarkome šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, tel. numeris, el. pašto adresas, atstovaujamas juridinis asmuo, atstovavimo faktą patvirtinantys duomenys.

Duomenų saugojimo terminas: 10 metų po užsakymo įvykdymo.

Teisinis pagrindas: sutarties su duomenų subjektu sudarymas ir vykdymas (Reglamento 6 str. 1 d. b p.). Juridinių asmenų atstovų asmens duomenys tvarkomi siekiant teisėtų bendrovės interesų administruoti juridinių asmenų atstovų asmens duomenis (Reglamento 6 str. 1 d. f p.).

Vartojimo kredito paraiškų administravimas

Jeigu prekės perkamos išsimokėtinai, paraiškos pildymo vartojimo kredito sutarties sudarymo tikslais, Bendrovė kaip duomenų tvarkytojas administruoja pirkėjo asmens duomenis (kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, telefono numeris, el. paštas); asmens identifikavimo duomenys (asmens dokumento duomenys); darbovietė, šeiminė padėtis, išlaikytinių skaičius; duomenys apie asmens finansus (pajamų tipas, dydis, stabilumas; vykdoma ūkinė-komercinė veikla; esami/būsimi įsipareigojimai, banko sąskaitos Nr.; specialių kategorijų duomenys - duomenys apie asmens veiksnumą; dalyvavimą politinėje veikloje) )) bei perduoda juos duomenų valdytojui - finansavimą teikiančioms bendrovėms.

Duomenų saugojimo terminas: 10 metų po prekių pardavimo.

Teisinis pagrindas: sutarties su duomenų subjektu sudarymas ir vykdymas (Reglamento 6 str. 1 d. b p.).

Duomenų gavėjai: finansavimą teikiančios bendrovės.

Pirkinių ir pratęstos garantijos draudimo sutarčių sudarymas ir administravimas

Pirkinių ir pratęstos garantijos draudimo sutarčių sudarymo ir administravimo tikslais , Bendrovė atstovauja Draudikui ir jo vardu tvarkome šiuos klientų, pageidaujančių įsigyti pirkinių ir pratęstos garantijos draudimą, asmens duomenis: vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris, adresas.

Duomenų saugojimo terminas:10 m.

Duomenų gavėjai: draudimo bendrovės.

Serviso aptarnavimo paslaugų teikimas

Teikdami serviso aptarnavimo paslaugas, tvarkome šiuos klientų asmens duomenis: vardas, pavardė, tel. numeris, el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas.

Duomenų saugojimo terminas: 3 metai nuo įsipareigojimų įvykdymo.

Teisinis pagrindas: sutarties su duomenų subjektu sudarymas ir vykdymas (Reglamento 6 str. 1 d. b p.). Juridinių asmenų atstovų asmens duomenys tvarkomi siekiant teisėtų bendrovės interesų administruoti juridinių asmenų atstovų asmens duomenis (Reglamento 6 str. 1 d. f p.).

Duomenų gavėjai: serviso aptarnavimo paslaugų teikėjai.

Serviso aptarnavimo paslaugų teikimas

Teikdami serviso aptarnavimo paslaugas, tvarkome šiuos klientų asmens duomenis: vardas, pavardė, tel. numeris, el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas.

Duomenų saugojimo terminas: 3 metai nuo įsipareigojimų įvykdymo.

Teisinis pagrindas: sutarties su duomenų subjektu sudarymas ir vykdymas (Reglamento 6 str. 1 d. b p.). Juridinių asmenų atstovų asmens duomenys tvarkomi siekiant teisėtų bendrovės interesų administruoti juridinių asmenų atstovų asmens duomenis (Reglamento 6 str. 1 d. f p.).

Duomenų gavėjai: serviso aptarnavimo paslaugų teikėjai.

Prekių pristatymas

Pristatydami užsakymus, tvarkome šiuos klientų asmens duomenis: vardas, pavardė, tel. numeris., el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas.

Duomenų saugojimo terminas: 2 metai nuo prekių pristatymo.

Teisinis pagrindas: sutarties su duomenų subjektu sudarymas ir vykdymas (Reglamento 6 str. 1 d. b p.). Juridinių asmenų atstovų asmens duomenys tvarkomi siekiant teisėtų bendrovės interesų administruoti juridinių asmenų atstovų asmens duomenis (Reglamento 6 str. 1 d. f p.).

Duomenų gavėjai: pristatymo paslaugų teikėjai.

Skolų išieškojimas

Siekdami išieškoti klientų įsiskolinimus, tvarkome šiuos skolininkų asmens duomenis: vardas, pavardė, adresas, asmens kodas, gimimo data, telefono numeris, el. pašto adresas, informacija apie įsipareigojimus (dydis, pagrindas ir pan.).
Duomenų saugojimo terminas: 10 metų nuo visiškų įsipareigojimų įvykdymo.
Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų bendrovės interesų užtikrinti įsiskolinimų išieškojimą (Reglamento 6 str. 1 d. f p.).

Duomenų gavėjai: skolų išieškojimo bendrovės, antstoliai.

Personalo atranka

Vykdydami darbuotojų atranką tvarkome šiuos potencialių darbuotojų asmens duomenis: vardas, pavardė, kita, duomenų subjekto pateikta informacija gyvenimo aprašyme (CV), motyvaciniame laiške.

Duomenų saugojimo terminas: iki atrankos į konkrečią darbo poziciją pabaigos.

Teisinis pagrindas: sutarties su duomenų subjektu sudarymas ir vykdymas (Reglamento 6 str. 1 d. b p.).

Vaizdo stebėjimas

Siekdami apsaugoti Bendrovės turtą ir užtikrinti Bendrovės patalpose ir teritorijoje esančių asmenų saugumą, nustatyti neteisėtas vagystes, padarytą žalą bei konstruktyviai spręsti galimas konfliktines situacijas tvarkome asmenų, patenkančių į vaizdo stebėjimo kamerų lauką, duomenis: asmens atvaizdas, vaizdo įrašas be garso bei vienos kameros vaizdo įrašas su garsu, vaizdo įrašo užfiksavimo laikas ir data, į vaizdo stebėjimo kamerų lauką patenkančios transporto priemonės valstybinis numeris.
Duomenų saugojimo terminas: 30 dienų.

Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų bendrovės interesų užtikrinti asmenų ir turto apsaugą (Reglamento 6 str. 1 d. f p.).

Vaizdo stebėjimas vykdomas Bendrovės parduotuvėse bei techninio aptarnavimo patalpose. Vaizdo stebėjimo kamera, esanti techninio aptarnavimo patalpose, vykdo vaizdo stebėjimą su garso įrašymu, siekiant konstruktyviai spręsti galimas konfliktines situacijas. Bendrovė vaizdo stebėjimą vykdo taip, kad į stebėjimo lauką nepakliūtų didesnė nei būtinai reikalinga teritorija (Bendrovės patalpa, lauko teritorija). Vaizdo stebėjimas patalpose ir/arba teritorijose, kuriuose Jūs tikitės privatumo, t. y. tualetuose, dušuose, persirengimo kabinose ir pan. nėra vykdomas.

Vaizdo įrašai gali būti naudojami tik įtariamoms nusikalstamoms veikoms, administraciniams teisės pažeidimams ar kitiems teisės pažeidimams atskleisti arba Bendrovės darbuotojų, paslaugų teikėjų, trečiųjų asmenų, Bendrovės turto sugadinimu padarytai žalai įrodyti, atskleisti ir gali būti perduoti tik įstatymų nustatyta tvarka turintiems teisę gauti šiuos duomenis asmenims.

Kai esama pagrindo manyti, kad vaizdo stebėjimo medžiagoje yra užfiksuotas daromas nusikaltimas ar kiti neteisėti veiksmai, reikalingi vaizdo duomenys (tam tikri epizodai) perkeliami į saugias laikmenas ir saugomi tol, kol egzistuoja objektyvus jų poreikis.

Bendrovės žinomumo skatinimas

Siekdami skatinti Bendrovės žinomumą, vykdome tiesioginę rinkodarą ir tvarkome šiuos asmenų, sutikusių gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, asmens duomenis: vardas, pavardė, tel. numeris, el. pašto adresas, pirkimo istorija.

Duomenų saugojimo terminas: 2 metus po sutikimo dėl tiesioginės rinkodaros gavimo.

Teisinis pagrindas: duomenų subjekto sutikimas (Reglamento 6 str. 1 d. a p.).

Pokalbių įrašymas

Tinkamų konsultacijų apie Bendrovės teikiamas paslaugas kokybės užtikrinimo, pokalbių turinio patvirtinimo tikslais vykdome pokalbių įrašymą ir tvarkome šiuos asmenų, paskambinusių į Bendrovės skambučių centrą, asmens duomenis: vardas, pavardė, tel. numeris, el. pašto adresas, pokalbio data, pokalbio laikas, pokalbio trukmė, pokalbio įrašas.

Duomenų saugojimo terminas: 6 mėn.

Teisinis pagrindas: duomenų subjekto sutikimas (Reglamento 6 str. 1 d. a p.).

Informuojame, kad sutikimo nedavimas tvarkyti asmens duomenis skambučių įrašymo tikslu neturės įtakos jūsų santykiams su Bendrove, tačiau negalėsite būti aptarnaujami telefonu. Jei nesutinkate, kad pokalbių įrašymo tikslu būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenis, rekomenduojame su Bendrove susisiekti el. paštu arba atvykti į Bendrovės klientų aptarnavimo centrus.

Svetainės „Live chat“ funkcijos veikimo užtikrinimas

Administruodami Bendrovės svetainės funkciją „Live chat“, tvarkome šiuos asmenų, pateikusių užklausas asmens duomenis: „Facebook“ profilio vardas ir pavardė, pateikta užklausa.

Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės interesų atsakyti į klientų užklausas (Reglamento 6 str. 1 d. f p.).

Asmens duomenų saugojimo terminas: 1 mėnuo.

Buhalterinė apskaita

Vykdydami buhalterinę apskaitą, tvarkome šiuos klientų, tiekėjų, pardavėjų asmens duomenis: vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. paštas.

Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įgyvendinti Bendrovei taikomą teisinę prievolę (Reglamento 6 str. 1 d. c p.); siekiant teisėtų Bendrovės interesų vykdyti buhalterinę apskaitą (Reglamento 6 str. 1 d. f p.).

Asmens duomenų saugojimo terminas: 10 metų.

Duomenų gavėjai: Valstybinė mokesčių inspekcija.

Verslo santykių palaikymas (atstovų kontaktinių duomenų tvarkymas)

Siekdami palaikyti verslo santykius su verslo partneriais, jų atstovais, tvarkome šiuos atstovų asmens duomenis: vardas, pavardė, pareigos, kontaktinė informacija.

Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės interesų bendradarbiauti su verslo subjektais (Reglamento 6 str. 1 d. f p.).

Asmens duomenų saugojimo terminas: 10 metų po santykių su verslo partneriais pabaigos.

Asmens duomenų saugumo pažeidimų registravimas

Siekdami registruoti, tirti asmens duomenų saugumo pažeidimus, tvarkome šiuos pažeidimą užregistravusių, apie pažeidimą pranešusių, paveiktų asmenų asmens duomenis: vardas, pavardė, bet kokie su pažeidimo tyrimu susiję paveiktų asmenų asmens duomenys.

Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės interesų registruoti asmens duomenų saugumo pažeidimus ir vykdyti jų tyrimą (Reglamento 6 str. 1 d. f p.).

Asmens duomenų saugojimo terminas: 10 metų nuo pažeidimo užfiksavimo dienos.

Interneto svetainės tobulinimas, rinkodaros kampanijų aktualizavimas, lankytojų statistika (slapukų naudojimas)

Siekdami tobulinti internetinę svetainę, teikti ir suasmeninti rinkodaros pasiūlymus, rinkti ir analizuoti interneto svetainės lankytojų statistiką ir užtikrinti tinkamą elektroninių paslaugų teikimą bei svetainės funkcionalumus, Bendrovės valdomose internetinėse svetainėse naudojami slapukai, įskiepiai ir panašios technologijos. Minėtu tikslu Bendrovė tvarko šiuos asmens duomenis: lankytojų kompiuterių naršyklė ir jos versija, kalbos pasirinkimas, regionas, naršymo laikas, nustatyta laiko zona, prisijungimo prie vartotojo paskyros naudojantis Svetainėmis duomenys, kita, slapukais surinkta, informacija.

Teisinis pagrindas: duomenų subjekto sutikimas (Reglamento 6 str. 1 d. a p.) (šiuo pagrindu tvarkomi neprivalomais slapukais surinkti asmens duomenys). tvarkyti duomenis būtina siekiant užtikrinti tinkamą svetainės veikimą bei funkcionalumų palaikymą, elektroninių paslaugų teikimą saugumą (Reglamento 6 str. 1 d. f p.) (šiuo pagrindu tvarkomi privalomais slapukais surinkti asmens duomenys).

Asmens duomenų saugojimo terminas: asmens duomenų saugojimo terminas priklauso nuo konkretaus slapuko, kuriuo buvo surinkti asmens duomenys, tačiau, visais atvejais, saugojimo terminas nėra ilgesnis nei 2 metai.

Informaciją, apie svetainėje naudojamus slapukus, galite rasti svetainės Slapukų valdymo skydelyje.

Naudojami slapukai

Slapuko pavadinimas Slapuko aprašymas / Tipas Slapuko galiojimo laikas
__cfduid Slapuką nustato CloudFlare. Slapukas naudojamas identifikuoti individualius kliento IP adresus ir pritaikyti saugos parametrus. Jis nesaugo jokios asmenį identifikuojančios informacijos. Slapuko tipas - būtinas.  4 savaitės
PHPSESSID Slapukas susijęs su PHP programomis. Jis naudojamas norint išsaugoti ir identifikuoti unikalų vartotojo seanso ID, siekiant valdyti vartotojo seansą svetainėje. Slapukas galioja iki uždaromi visi naršyklės langai. Tipas - būtinas.  iki sesijos pabaigos
JSESSIONID Išsaugo lankytojo būsenas puslapių užklausose. iki sesijos pabaigos
_hjid doofinder.com nustatomas slapukas, naudojamas išsaugoti atsitiktinio naudotojo ID, taip užtikrinama, kad elgesys kitų apsilankymų svetainėje metu būtų priskiriamas tam pačiam naudotojo ID.  3 mėn.
FLIXGVID media.flixcar.com slapukas, skirtas atskirti koks turinys rodomas konkrečiame svetainės puslapyje.  iki sesijos pabaigos
soundestID Šis slapukas naudojamas norint nustatyti, ar lankytojas anksčiau lankėsi interneto svetainėje, ar jis yra naujas lankytojas.  iki sesijos pabaigos
omnisendAnonymousID Naudojamas lankytojų duomenų šifravimui ir talpinimui, tai būtina norint apsaugoti vartotojo duomenis.  1 metai 
omnisendSessionID Nustato unikalų sesijos ID. Tai leidžia svetainei gauti statistiniams tikslams duomenis apie lankytojų elgesį.  30 min
_gcl_au Tai Google Analytics slapukas, naudojamas suprasti vartotojo sąveiką svetainėje  2 mėn.
_ga Tai Google Analytis slapukas, naudojamas lankytojų, seansų, kampanijų duomenims apskaičiuoti ir svetainės naudojimo statistinei analizei stebėti Slapukai saugo informaciją anonimiškai ir priskiria atsitiktinai sugeneruotą numerį unikaliems lankytojams identifikuoti.  2 metai
_gid Tai Google Analytics slapukas, naudojamas kaupti informaciją apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine, ir padeda sukurti analizės ataskaitą apie tai, kaip veikia internetinė svetainė. Kaupia duomenis, įskaitant lankytojų skaičių, šaltinį.  1 d. 
_gat_gtag_UA_35147034_1 Google naudoja šį slapuką vartotojams atskirti. 1 min.
_gcl_au Google Ad Sense  naudoja eksperimentuoti su reklamos efektyvumu visose svetainėse, naudojančiose Google Ad Sense paslaugas. 3 mėn.
ads/ga-audiences Google AdWords slapukas, naudojamas sudominti lankytojus.  iki sesijos pabaigos
_fbp Šį slapuką nustato Facebook, norėdamas pateikti reklamą.  2 mėn.
fr Slapuką nustato Facebook norint parodyti vartotojams atitinkamą reklamą ir įvertinti bei patobulinti reklamą. Slapukas taip pat stebi vartotojo elgesį svetainėje, turinčioje Facebook Pixel ar Facebook įskiepį.  2 mėn.
tr Facebook slapukas, naudojamas reklaminių produktų, kainų siūlymui.  iki sesijos pabaigos
_gat_UA-35147034-1 Tai Google Analytics slapukas, kurio vardo elemente yra unikalus svetainės tapatybės numeris. Jis naudojamas siekiant apriboti Google užfiksuotą duomenų srautą didelio srauto svetainėse.  iki sesijos pabaigos
PrestaShop-* Slapukas naudojamos vartotojo sesijai palaikyti  2 sav.
soundest-views Užfiksuoja lankytojo ID, tai leidžia svetainei nustatyti konkrečių lankytojų apsilankymų skaičių analizei ir statistikai.  iki sesijos pabaigos
test_cookie Šį slapuką nustato doubleclick.net. Slapuko tikslas yra nustatyti, ar vartotojo naršyklė palaiko slapukus. 15 min
DSID Šį slapuką nustato doubleclick.net. Naudojamas sekti reklamų paspaudimus / peržiūras, siekiant įvertinti reklamų efektyvumą.  1 savaitė
IDE Šį slapuką nustato doubleclick.net. Naudojamas sekti reklamų paspaudimus / peržiūras, siekiant įvertinti reklamų efektyvumą.  1 metai
OTZ Google Plus Social Networking Platform. Slapukai leidžia atsiminti lankytojo pasirinkimus, ir teikti patobulintus pasiūlymus.  1 mėn.

Asmens duomenų gavėjai

Jūsų asmens duomenis, atsižvelgdami į duomenų teikimo pagrindą ir užtikrinę perduodamų duomenų saugumą, galime teikti šiems asmenims:

 • valstybės institucijoms, teisėsaugos įstaigoms bei kitiems asmenims Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ar kuomet duomenų teikimas būtinas siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti Bendrovės teisinius reikalavimus;
 • auditoriams;
 • skolų išieškojimo įmonėms;
 • auditoriams, kitiems konsultantams, notarų kontoroms, antstolių biurams;
 • VĮ Registrų centras;
 • Valstybinei mokesčių inspekcijai;
 • ginčo atveju – teisines paslaugas mums teikiantiems asmenims, advokatams;
 • duomenų tvarkytojams.

Bendrovė pasitelkia duomenų tvarkytojus, kurie pagal Mūsų nurodymus ir Mūsų nustatyta apimtimi tvarkys asmens duomenis tiek, kiek tai yra būtina duomenų tvarkymo tikslams pasiekti. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, siekiame užtikrinti, kad ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Gavę Jūsų sutikimą asmens duomenis galime teikti ir kitiems duomenų gavėjams.

Mes taip pat galime pateikti Jūsų duomenis siekdami apsaugoti Jūsų gyvybiškai svarbius interesus (pavyzdžiui, jei pasijuntate blogai mūsų patalpose ir mums tenka kreiptis medicininės pagalbos).

Jeigu Jūsų asmens duomenis atskleisime kitoms duomenų gavėjų grupėms nei nurodyta šioje Privatumo politikoje apie tai Jus informuosime ne vėliau kaip atskleidžiant duomenis pirmą kartą, išskyrus, jei tokią informaciją jau būsime pateikę Jums anksčiau.

Asmens duomenų perdavimas už ES ribų

Paprastai duomenų subjektų asmens duomenis tvarkome ir saugome Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės (ES/ EEE) teritorijoje, tačiau asmens duomenis galime perduoti ir už ES / EEE ribų, kai tai yra būtina siekiant įgyvendinti tikslus, dėl kurių tie duomenys yra surinkti ir valdomi.

Jūsų asmens duomenis perduodame už ES / EEE ribų vadovaujantis BDAR V skyriaus reikalavimais, jei yra įgyvendinta bent viena iš šių priemonių:

 • Europos Komisija yra pripažinusi, kad valstybė, į kurią perduodami duomenys, užtikrina pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą;
 • sudaryta sutartis pagal standartines Europos Komisijos patvirtintas sąlygas;
 • laikomasi elgesio kodeksų ar taikomos kitos apsaugos priemonės pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą;
 • turime atskirą ir laisvai išreikštą duomenų subjekto sutikimą dėl duomenų perdavimo už ES / EEE ribų.

Profiliavimas ir automatizuotas sprendimų priėmimas

Bendrovė nevykdo profiliavimo ir automatizuoto sprendimų priėmimo, dėl kurio Jums kiltų didelės pasekmės arba kuris darytų didelį poveikį Jums.

Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės

Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:

Teisė į informaciją: Turite teisę gauti visą informaciją apie tai, kaip tvarkomi jūsų asmens duomenys. Tai apima informaciją, kokiais tikslais jūsų duomenys renkami, teisinį duomenų tvarkymo pagrindą, duomenų gavėjus ir saugojimo laikotarpius.
Teisė susipažinti: Galite prašyti susipažinti su mūsų turimais jūsų asmens duomenimis. Taip galite patikrinti tvarkomų duomenų tikslumą ir teisėtumą bei sužinoti, kaip jie naudojami.

Teisė į duomenų ištaisymą ir papildymą: Jei pastebėjote, kad jūsų asmens duomenys yra netikslūs arba neišsamūs, turite teisę prašyti juos ištaisyti arba papildyti.

Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam): Turite teisę prašyti ištrinti savo asmens duomenis, kai jie nebereikalingi tiems tikslams, dėl kurių buvo surinkti. Be to, galite prašyti ištrinti duomenis, jei jų tvarkymas yra neteisėtas arba jei atšaukėte savo sutikimą ir nėra jokių kitų teisėtų pagrindų juos saugoti.

Teisė prieštarauti ir atšaukti sutikimą: Galite prieštarauti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, kai jie naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais. Be to, jei duomenys tvarkomi remiantis jūsų sutikimu, turite teisę bet kada atšaukti šį sutikimą.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą: Tam tikromis aplinkybėmis galite prašyti laikinai sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymą. Tai gali būti taikoma tikrinant jūsų duomenų tikslumą, kilus ginčui arba kai norite, kad duomenys būtų išsaugoti, bet toliau nebūtų tvarkomi.
Teisė į duomenų perkeliamumą: Turite teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir, jei tai techniškai įmanoma, perduoti juos kitam duomenų valdytojui. Tai leidžia užtikrinti sklandų duomenų perkeliamumą ir įgalina jus pakeisti paslaugų teikėją, jei to pageidaujate.

Teisė pateikti skundą: Jei manote, kad jūsų teisės, susijusios su jūsų asmens duomenų tvarkymu, buvo pažeistos, turite teisę pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai- Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, adresu L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. pašto adresas [email protected], interneto svetainė https://vdai.lrv.lt, taip pat kompetentingam Lietuvos Respublikos teismui.
Teisė į kompensaciją: Jeigu dėl neteisėto jūsų asmens duomenų tvarkymo patyrėte žalą, turite teisę reikalauti atlyginti padarytą žalą.

Jūsų teisių įgyvendinimo tvarka

Galite įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises siunčiant prašymą elektroniniu paštu su elektroniniu parašu adresu: [email protected], paštu, siunčiant prašymą adresu: Taikos pr. 39, LT-91150 Klaipėda, ar kreipiantis į Bendrovės duomenų apsaugos pareigūną.

Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodyti duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą.

Jei duomenų subjektas savo teises įgyvendina per atstovą, atstovas turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir (ar) kitus kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat duomenų subjekto vardą, pavardę ir nurodyti kitus duomenis, kurie reikalingi duomenų subjekto tinkamam identifikavimui bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

Baigiamosios nuostatos

Interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus (galimybė dalintis Svetainės turiniu socialiniuose tinkluose). Pažymėtina, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos Bendrovės interneto svetainėje, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos ir Bendrovė neprisiima atsakomybės už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų privatumo politikų nuostatas.

Privatumo politikos atnaujinimas

Privatumo politiką galime peržiūrėti ir keisti bet kuriuo metu. Pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo svetainėse dienos.

Rekomenduojame visuomet susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija.